PER-modellen®

PER-modellen® ger Pedagogiska, Emotionella och Relationsbyggande verktyg som gör att personen med demenssjukdom upplever en större trygghet i tillvaron och kan bo kvar i hemmet längre, samtidigt som den anhörige får stöd och avlastning.

Forskningsresultatet visar att metoden förstärker känslan av sammanhang, speciellt hos personen med demenssjukdom, och bidrar till en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag.

Webb-baserad utbildning

Ny webb-baserad utbildning för dem som vill arbeta strukturerat och i enlighet med modellen!

Modellen är varumärkesskyddad för att kunna spridas intakt och säkerställa effekten av modellen samt möjliggöra vidare evidensbaserad forskning.

En genomgången utbildning är ett krav för att säga att man jobbar enligt PER-modellen®. Det ger också möjlighet att följa upp verksamheten samt utbyta erfarenheter. Maila oss via hemsidan för mer information.

PER-modellen i korthet

  • Krav på diagnos av läkare.
  • Information om diagnostiserade personer skickas efter samtycke till stödenheten.
  • Informationsbroschyr delas ut vid diagnostillfället med kontaktuppgifter till stödenheten.
  • Stöd direkt efter diagnos med anpassad information i grupp eller individuellt om sjukdomen, vardagen och om kommunens stöd och insatser.
  • Stödgrupp 1: för personer med högre än 20 poäng på MMSE-SR-test (2) och deras anhöriga.
  • Stödgrupp 2: för personer med lägre än 20 poäng på MMSE-SR-test och deras anhöriga.
  • Stödgrupp för yrkesarbetande anhöriga, till exempel vuxna barn, som träffas kvällstid.
  • Anhöriggrupp: för personer med närstående i dagverksamhet eller på boende.

Värdegrund​

PER-modellen® utgår från ett salutogent perspektiv där fokus ligger på friskhetsfaktorer, det vill säga det friska hos de tidigt demenssjuka och de anhöriga ska stödjas och vara utgångspunkten i arbetet.

Det stöttar deltagarna till större hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i vardagen med stöd av pedagogik, emotionellt stöd och relationer.

En salutogen vård och omsorg frigör också de funktionshindrades och anhörigas förmågor och resurser.

Upphovsmän

PER-modellen® är framtagen av dessa upphovsmän:

Annika Kjällman Alm
: Legitimerad sjuksköterska, specialiserad i Äldrevård, forskare och Lektor, Institutionen för Hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet.

Pär Hägglund: Enhetschef för enheten för anhörig och närståendestöd i Härnösands kommun. Magister i Socialt arbete med stora erfarenheter och kunskaper inom anhörigstöd och demensomsorg.

Rulla till toppen